POKER: TEORIA DOS JOGOS, MATEMÁTICA OU PSICOLOGIA ?